730 60 60 30

Przedawnienie długu - czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

wróć do wszystkich wpisów

Mówi się, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, a wieczne mogą być co najwyżej diamenty. Dla długów na szczęście brakuje miejsca w tym wyliczeniu ponieważ one, tak jak większość roszczeń majątkowych, ulegają przedawnieniu. Co przedawnienie oznacza dla dłużników?

 

Instytucja przedawnienia pełni zasadniczo dwie role. Ma zmobilizować uprawnionych do dochodzenia roszczeń w wyznaczonym czasie, a z drugiej strony działa na korzyść zobowiązanego, który po upływie przewidzianego czasu, może uchylić się od jego zaspokojenia.

 

Co ważne, po upływie terminu przedawnienie nie wygasa, zmienia jedynie swój charakter i staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel może nadal legalnie dochodzić swojego roszczenia. Dłużnik ma jednak w tym przypadku dwa wyjścia. Może podnieść zarzut przedawnienia lub uznać zasadność roszczenia i je zaspokoić.

 

Czy dług przedawnia się „automatycznie”?

 

Należy pamiętać, że sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Jest to zarzut, który musi zostać wniesiony przez dłużnika w toku postępowania sądowego. W odpowiedzi na pozew dłużnik powinien wykazać, że roszczenie jest przedawnione, wskazać podstawę przedawnienia i dopiero na tej podstawie żądać oddalenia powództwa. Jeżeli więc dłużnik nie jest świadomy, że jego zobowiązanie uległo już przedawnieniu i nie zgłosi zarzutu przedawnienia, sąd nie weźmie tego faktu pod uwagę.

 

Terminy

 

Co do zasady, roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat, chyba że są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wówczas termin ten wynosi 3 lata.

 

Bieg przedawnienia

 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym roszczenie staje stało się wymagalne. W sytuacji, gdy płatność jest uzależniona od podjęcia konkretnej czynności przez wierzyciela, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym to roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony wykonał czynność w możliwym najwcześniej terminie.

 

Przerwanie biegu przedawnienia

 

Przedawnienie może zostać przerwane i od tego momentu bieg liczony jest od nowa. Zanim uznasz, że Twój dług jest przedawniony, upewnij się, że bieg przedawnienia nie został przerwany. Może to nastąpić wskutek:

- każdej czynności przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, która została przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (np. wniesienie pozwu, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem itd.)

- przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje (przez uznanie właściwe będące umową, w której dłużnik oświadcza, że jego dług istnieje w określonej wysokości lub uznanie niewłaściwe, będące oświadczeniem dłużnika, które pośrednio wskazuje na istnienie długu, np. w formie prośby o przedłużenie terminu spłaty),

- poprzez wszczęcie mediacji.

 

W praktyce...

 

Dłużnicy często w sposób nieświadomy (tzw. niewłaściwy) przerywają bieg przedawnienia uznając roszczenie. Jakie czynności w praktyce skutkują przerwaniem biegu przedawnienia? Może być to zapłata choćby najmniejszej kwoty na rzecz wierzyciela, prośba o rozłożenie długu na raty lub zmniejszenie wysokości odsetek czy podpisanie propozycji ugody przesłanej przez fundusz sekurytyzacyjny.

 

Nie jesteś pewien czy Twój dług jest przedawniony lub czy bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu? Zgłoś nam swoją sprawę, wypełnij fomularz i prześlij dokumenty, a sprawdzimy to za Ciebie!